Moduł 2

dzwieki_nowego_zycia_terapia.jpg

  Terapia dźwiękiem jako alternatywna forma oddziaływań resocjalizacyjnych

 

Wprowadzenie

Pełna i docelowa realizacja Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” i jego efekty w dużym stopniu związane są z możliwością jego upowszechniania w placówkach readaptacyjnych dla nieletnich. Prowadzenie zajęć wprowadzających, w ramach Modułu 1, związana jest z wymaganymi wysokimi predyspozycjami osób prowadzących oraz dużym nakładem kosztów zarówno na instrumenty, jak i na koszt organizacji. Stąd też Moduł 2 zakłada jako zadanie wiodące upowszechnienie i popularyzację Programu, dostosowując stawiane oczekiwania do podstawowych predyspozycje i uzdolnień osób odpowiedzialnych za realizację kolejnego modułu oraz minimalizację kosztów niezbędnych do jego realizacji. Moduł 2 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA”  polega na przygotowaniu wybranych i zainteresowanych pracowników młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych do realizacji dalszych części Programu.

           

Adresaci

  • Wybrani i zainteresowaniu pracownicy młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych.
  • Realizacja Modułu 2 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” wymaga elementarnych predyspozycji uczestników, a przede wszystkim zainteresowania i gotowości udziału w nim. Kryteria te są zarazem podstawowymi w zakresie wyboru uczestników.

 

Cele

  • Przygotowanie pracowników młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych do realizacji Modułu 3 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” poprzez ukończenie kursów wykonywania masaży i terapii dźwiękiem opracowanych i prowadzonych przez Andrzeja Samka.

 

Treści, metody i formy realizacji

Przygotowanie pracowników młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych do realizacji Modułu 3 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” realizowane jest w oparciu o program kursu przygotowującego opracowanego i prowadzonego przez Andrzeja Samka.

 

Czas i miejsce realizacji

Kurs przygotowujący prowadzony jest przez Andrzeja Samka w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych w czasie i miejscu uzgodnionym z kierownictwem tych placówek. W module tym mogą uczestniczyć dodatkowo w charakterze obserwatorów osoby zainteresowane propagowaniem idei.

 

 

Osoby realizujące

Moduł 2 Programu kursu masażu i terapii dźwiękiem uprawniający do realizacji założeń programowych prowadzony jest przez Andrzeja Samka i osoby z nim współpracujące z firmy szkoleniowej „POZNAJ DŹWIĘK relaks i terapia” z Poznania jest przez Andrzeja Samka nr tel. kontaktowych 606 140 710 , 668 476 558

 

Ocena realizacji celów

Podstawowym kryterium oceny realizacji założeń Modułu 2 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” jest ukończenie kursu przygotowującego. Ponadto dalsza ocena przyjętych na tym etapie celów polega na ocenie gotowości uczestników kursu do dalszej realizacji zajęć z wychowankami w ich macierzystych placówkach.

 

Zapraszamy do współpracy.

Autorzy Programu

Andrzej Samek
Marek Łukasiewicz

Program jest chroniony prawami autorskimi © Samek/Łukasiewicz


KONTAKT Z NAMI


POZNAJ DŹWIĘK relaks i terapia

Starołęcka 147, Poznań

poznajdzwiek@wp.pl

606 140 710, 668 476 558

Poznaj Dźwięk Relaks i Terapia