dzwieki_nowego_zycia_terapia_dzwiekiem.jpg

 Pierwszy kontakt z terapią dźwiękiem

Wprowadzenie

Żeby poznać terapeutyczną moc dźwięków nie wystarczy o tym poczytać lub pooglądać zdjęcia w sieci Internetu o tej metodzie terapii. Konieczne jest osobiste przeżycie i doświadczenie wpływu wibracji dźwięków. Jest to niezmiernie istotne, szczególnie w przypadku osób sceptycznie nastawionych do alternatywnych i niekonwencjonalnych metod oddziaływania na człowieka, także osób zajmujących się terapią zaburzeń zachowania i emocji oraz  readaptacją społeczną nieletnich.

W związku z powyższym Moduł 1 Programu edukacyjno-terapeutycznego „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” w sposób szczególny adresowany jest do pracowników placówek wychowawczych, socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych dla nieletnich, a także do przedstawicieli świata nauki, ośrodków akademickich i pracowników nadzorujących pracę tych placówek, którzy pełnić mogą i powinni kluczową rolę w procesie wdrażania alternatywnych i niekonwencjonalnych form pracy z nieletnimi.

Dla poznania możliwości terapeutycznych Programu możliwy jest udział adresatów Programu w inicjacyjnym spotkaniu terapeutycznym – „Kąpieli w dźwiękach” lub indywidualny masaż dźwiękiem z wykorzystaniem mis dźwiękowych, opracowane przez Andrzeja Samka i realizowanym na terenie Polski przez wyszkolonych przez niego terapeutów i jego współpracowników.

 

Adresaci

 • Pracownicy i kadra kierownicza młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych.
 • Pracownicy organów sprawujących nadzór nad funkcjonowaniem młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych.
 • Pracownicy dydaktyczni i naukowi ośrodków akademickich.
 • Wychowankowie i podopieczni młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych.
 • Moduł 1 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” nie wymaga szczególnych predyspozycji od jego docelowych adresatów, ani nie eliminuje z udziału wychowanków ze względu na charakter zaburzeń. Na tym etapie realizacji Programu w prowadzonych w jego ramach zajęciach mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani pracownicy i wychowankowie.

 

Cele

 • Osobiste doświadczenie terapeutycznego działania wibracji dźwięków.
 • Zapoznanie odbiorców z podstawowymi informacjami o wpływie terapeutycznego działania dźwięków.

 

Treści, metody i formy realizacji

Moduł 1 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” realizowany jest w oparciu o seans terapeutyczno-inicjacyjny „Kąpiel w dźwiękach”  opracowany i realizowany na terenie Polski przez Andrzeja Samka lub inne seanse terapeutyczne o podobnym charakterze prowadzone przez wyszkolonych przez niego terapeutów i jego współpracowników. „Kąpiel w dźwiękach” jest specyficzną formą terapii dźwiękiem, z wykorzystaniem specjalistycznych instrumentów muzycznych, przeznaczonych dla określonej grupy osób. Wśród nich wykorzystywane są między innymi gongi i misy dźwiękowe, indiańskie bębny, flet, oraz wiele innych instrumentów wywodzących się kultur pierwotnych różnych narodów i kontynentów.

 

Czas i miejsce realizacji

Moduł 1 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” w formie inicjacyjnego spotkania, na przykład: „Kąpiel w dźwiękach”, na terenie Polski realizowany jest w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych w czasie i miejscu uzgodnionym z kierownictwem tych placówek. W module tym mogą także uczestniczyć osoby reprezentujące ośrodki akademickie i naukowe, osoby sprawujące nadzór nad tymi placówkami, a także inne osoby, w celu jego propagacji.

Osoby realizujące

Moduł 1 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” „Kąpiel w dźwiękach”  realizowany jest na terenie Polski przez Andrzeja Samka i wyszkolonych przez niego terapeutów oraz jego współpracowników.

 

Ocena realizacji celów

Ocena realizacji założeń Modułu 1 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA”„Kąpiel w dźwiękach” lub innych podobnych inicjacyjnych form terapii dźwiękiem, polega przede wszystkim na osobistych doznaniach i ocenach uczestników tej części Programu oraz ich gotowości do podjęcia realizacji dalszych modułów programu lub kontynuacji samego Modułu 1. Może ona zostać dokonana w oparciu o rozmowy, oceny  i opinie przedstawione przez uczestników.

Zapraszamy do współpracy.

Autorzy Programu

Andrzej Samek
Marek Łukasiewicz

Program jest chroniony prawami autorskimi © Samek/Łukasiewicz


dzwieki_nowego_zycia_terapia.jpg

  Terapia dźwiękiem jako alternatywna forma oddziaływań resocjalizacyjnych

 

Wprowadzenie

Pełna i docelowa realizacja Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” i jego efekty w dużym stopniu związane są z możliwością jego upowszechniania w placówkach readaptacyjnych dla nieletnich. Prowadzenie zajęć wprowadzających, w ramach Modułu 1, związana jest z wymaganymi wysokimi predyspozycjami osób prowadzących oraz dużym nakładem kosztów zarówno na instrumenty, jak i na koszt organizacji. Stąd też Moduł 2 zakłada jako zadanie wiodące upowszechnienie i popularyzację Programu, dostosowując stawiane oczekiwania do podstawowych predyspozycje i uzdolnień osób odpowiedzialnych za realizację kolejnego modułu oraz minimalizację kosztów niezbędnych do jego realizacji. Moduł 2 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA”  polega na przygotowaniu wybranych i zainteresowanych pracowników młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych do realizacji dalszych części Programu.

           

Adresaci

 • Wybrani i zainteresowaniu pracownicy młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych.
 • Realizacja Modułu 2 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” wymaga elementarnych predyspozycji uczestników, a przede wszystkim zainteresowania i gotowości udziału w nim. Kryteria te są zarazem podstawowymi w zakresie wyboru uczestników.

 

Cele

 • Przygotowanie pracowników młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych do realizacji Modułu 3 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” poprzez ukończenie kursów wykonywania masaży i terapii dźwiękiem opracowanych i prowadzonych przez Andrzeja Samka.

 

Treści, metody i formy realizacji

Przygotowanie pracowników młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych do realizacji Modułu 3 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” realizowane jest w oparciu o program kursu przygotowującego opracowanego i prowadzonego przez Andrzeja Samka.

 

Czas i miejsce realizacji

Kurs przygotowujący prowadzony jest przez Andrzeja Samka w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych w czasie i miejscu uzgodnionym z kierownictwem tych placówek. W module tym mogą uczestniczyć dodatkowo w charakterze obserwatorów osoby zainteresowane propagowaniem idei.

 

 

Osoby realizujące

Moduł 2 Programu kursu masażu i terapii dźwiękiem uprawniający do realizacji założeń programowych prowadzony jest przez Andrzeja Samka i osoby z nim współpracujące z firmy szkoleniowej „POZNAJ DŹWIĘK relaks i terapia” z Poznania jest przez Andrzeja Samka nr tel. kontaktowych 606 140 710 , 668 476 558

 

Ocena realizacji celów

Podstawowym kryterium oceny realizacji założeń Modułu 2 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” jest ukończenie kursu przygotowującego. Ponadto dalsza ocena przyjętych na tym etapie celów polega na ocenie gotowości uczestników kursu do dalszej realizacji zajęć z wychowankami w ich macierzystych placówkach.

 

Zapraszamy do współpracy.

Autorzy Programu

Andrzej Samek
Marek Łukasiewicz

Program jest chroniony prawami autorskimi © Samek/Łukasiewicz


dzwieki_nowego_zycia_andrzej_samek.jpg

Terapia dźwiękiem z wykorzystaniem mis dźwiękowych w placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich

 Wprowadzenie

Moduł 3 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” jest docelowo najważniejszym poziomem jego realizacji. Polega on na prowadzeniu przez przeszkolonych w ramach Modułu 2 pracowników cyklicznych zajęć terapeutycznych z wychowankami w oparciu o techniki masażu dźwiękiem w placówkach readaptacyjnych dla nieletnich; młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych.

Adresaci

Adresatami Modułu 3 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” są wychowankowie młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych, bez ograniczeń wiekowych, stopnia demoralizacji oraz charakteru popełnionych czynów. Moduł 3 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” adresowany jest do wychowanków charakteryzujących się różnorodnymi zaburzeniami zachowania i emocji. W programie na poziomie Modułu 3 mogą również uczestniczyć wychowankowie charakteryzujący się zaburzeniami o charakterze psychicznym. Ograniczone efekty terapeutyczne dotyczą wychowanków charakteryzujących się niepełnosprawnością intelektualną – upośledzeniem umysłowym, z uwagi na często spotykane obawy ze strony tych osób w poddaniu się terapii. Jednym bowiem z podstawowych warunków uczestnictwa w Module 3 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” jest zgoda i chęć udziału w nim ze strony wychowanka.

Cele

 • Redukcja ilości i rozmiarów zachowań związanych z przemocą i agresją nieletnich,
 • Redukcja poziomu poczucia osamotnienia, alienacji,
 • Redukcja negatywnych skutków izolacji od środowiska rodzinnego,
 • Redukcja stanów obniżenia nastroju, stanów depresyjnych, tendencji do autoagresji i prób samobójczych,
 • Rozwijanie postaw nastawionych na zachowanie szacunku i poszanowanie drugiego człowieka oraz kreacji wyższych wartości moralnych,
 • Rozwijanie empatii oraz gotowości do współpracy w ramach procesu resocjalizacji,
 • Hamowanie impulsywnych reakcji i rozwijanie umiejętności kontroli emocji.

Treści, metody i formy realizacji

Realizacja zajęć terapeutycznych w ramach Modułu 3 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” polega na wykorzystaniu założeń masażu dźwiękiem, zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Autorów Programu. Zajęcia prowadzone są przez przeszkolonych pracowników w grupach o liczebności od 3 do 10 osób. Zajęcia w ramach Modułu 3 mogą być również realizowane w postaci indywidualnych zajęć terapeutycznych z wychowankiem.

 

 

Czas i miejsce realizacji

Zajęcia terapeutyczne w ramach Modułu 3 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” prowadzone są przez osoby realizujące program w uzgodnionym czasie i miejscu umożliwiającym ich optymalną realizację. Częstotliwość realizacji zajęć uzależniona jest od stopnia zaburzeń uczestników i możliwości organizacyjnych. Zajęcia powinny być realizowane minimum 2 razy w miesiącu w roku szkolnym, a w przypadku realizacji Programu w krótszych cyklach minimum 1 raz w tygodniu dla danej grupy terapeutycznej.

Osoby realizujące

Zajęcia terapeutyczne z wychowankami w ramach Modułu 3 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA”” realizowane są przez pracowników placówek, którzy ukończyli kursy masażu i terapii dźwiękiem opracowane i realizowane przez Andrzeja Samka.

 

Ocena realizacji celów

Ocena realizacji założeń Modułu 3 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” polega na ocenie stopnia i poziomu efektów terapeutycznych w placówkach realizujących Program. Wskaźniki szczegółowe realizacji Modułu 3 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” uwzględnić powinny, między innymi ocenę zmian w zakresie zachowań agresywnych i przejawów przemocy, ogólną ocenę zachowania i funkcjonowania społecznego w placówce i poza placówką, a także zmian w zakresie zachowań autoagresywnych i suicydalnych wychowanków.

Szczegółowe narzędzia diagnostyczne mogą zostać udostępnione zainteresowanym placówkom przez Autorów Programu.

Zapraszamy do współpracy.

Autorzy Programu

Andrzej Samek
Marek Łukasiewicz

Program jest chroniony prawami autorskimi © Samek/Łukasiewicz


dzwieki_nowego_zycia_jolanta_samek.jpg

Terapia dźwiękiem w procesie readaptacji społecznej nieletnich po opuszczeniu placówki resocjalizacyjnej

Wprowadzenie

 

Zgodnie z szeroko rozumianą teorią „metod twórczej resocjalizacji” metody i techniki zawarte w tym nurcie mogą znaleźć swoje zastosowanie w zakresie realizowanego procesu wychowawczego, socjoterapeutycznego, terapeutycznego i poprawczego na etapie pobytu wychowanka w placówce. Mogą również przyczynić się do skutecznej readaptacji społecznej wychowanka po opuszczeniu takiej placówki, poprzez wyposażenie go w  nowe kompetencje społeczne i umiejętności pozwalające na czerpanie dochodów i środków na utrzymanie w oparciu o nabyte umiejętności.

Program edukacyjno-terapeutyczny „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” – Moduł 4 w sposób pełny odpowiada na tak rozumiane w kontekście założeń „metod twórczej resocjalizacji”, przygotowanie wychowanków do ich samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy po opuszczeniu placówki i w konsekwencji do społecznej readaptacji.

           

Adresaci

Adresatami Modułu 4 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” są wychowankowie młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych posiadający niezbędne predyspozycje do udziału w szkoleniu i ukończeniu kursu i przygotowywani zarazem do usamodzielnienia w związku z planowanym terminem opuszczenia placówki. Warunkiem podstawowym uczestnictwa w Module 4 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” jest udział we wcześniejszych etapach Programu, to jest w Module 1 i 3. O doborze wychowanków decydują zarówno przesłanki wychowawcze, jak i predyspozycje osobiste wskazane przez osoby realizujące Program w placówce.

Cele

 • Wyposażenie wychowanków w umiejętności i kwalifikacje umożliwiające im podjęcie pracy zarobkowej w alternatywnych formach działalności,
 • Rozwijanie kompetencji prospołecznych i ułatwianie procesu readaptacji społecznej,

 

Treści, metody i formy realizacji

Przygotowanie wychowanków młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych do realizacji Modułu 4 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA”” realizowane jest w oparciu o program opracowany i prowadzony przez Andrzeja Samka.

Czas i miejsce realizacji

Czas i miejsce realizacji Modułu 4 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” uzależnione jest od możliwości i potrzeb placówki dla nieletnich oraz osób prowadzących Kurs.

Osoby realizujące

Moduł 4 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” w postaci kursu przygotowującego realizowany jest przez Andrzeja Samka „ POZNAJ DŹWIĘK  relaks i terapia” z Poznania  www.misy-gongi.pl

OCENA  REALIZACJI  CELÓW MODUŁU 4 PROGRAMU

Ocena stopnia realizacji celów wyznaczonych dla Moduł 4 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” polega na ocenie przydatności zdobytych umiejętności w podejmowaniu pracy zarobkowej, a także ocenie społecznego funkcjonowania byłych wychowanków i wchodzeniu przez nich w konstruktywne role społeczne.

Zapraszamy do współpracy.

Autorzy Programu

Andrzej Samek
Marek Łukasiewicz

Program jest chroniony prawami autorskimi © Samek/ŁukasiewiczZakład Karny w Wierzchowie jest zakładem trudnym. Jest tu osadzonych 550 mężczyzn w tym ponad setka tych, którzy sprawiają zawsze najwięcej problemów, czyli młodocianych. W wierzchowskim ośrodku o charakterze ściśle zamkniętym,przebywają różni przestępcy. Są tacy, którzy znęcają się nad rodziną lub notorycznie jeżdżą po pijanemu i powodują wypadki drogowe ( w których nierzadko są ofiary śmiertelne), są także pedofile, gwałciciele, zboczeńcy i mordercy, czyli ludzie skazani za przestępstwa najcięższe. Jest to niełatwa społeczność. Pełno w niej zarówno agresji jak i autoagresji, ludzi rzucających się innym do gardła za byle co jak i tych, którzy mają dość siebie i swojego życia i decydują się na ostateczność, czyli samobójstwo.


img-jpgfd53ef-1200x800.jpg

Nietypową terapię odstresowującą przeszli absolwenci szkolenia oficerskiego Służby Więziennej w Kaliszu. Na wspólnym seansie przy dźwiękach mis i gongów tybetańskich spotkało się około 200 więzienników, którzy wkrótce podejdą do egzaminów oficerskich. Tym oryginalnym formom relaksacji poddał się także były minister sprawiedliwości, Andrzej Czuma.

Praca w więziennictwie do łatwych nie należy… Funkcjonariusze działają często na pierwszej linii frontu, a zła energia przestępców nierzadko staje się źródłem stresu dla pracowników Służby Więziennej. Stąd pomysł, by zorganizować dla nich terapię dźwiękiem. Takie zajęcia odbyły się w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.Każdego dnia spotykają się z przestępcami. Często agresywnymi, co negatywnie odbija się na ich psychice. Dlatego możliwość wyładowania negatywnych emocji dla pracujących w zakładach karnych to rzecz niezwykle ważna i konieczna, by zachować harmonię. Nową propozycją Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu jest… terapia gongami i misami tybetańskimi. Więziennicy relaksują się w ten sposób przed egzaminami.

Kto z kim przystaje takim się staje – mówi stare porzekadło. Dlatego osoby pracujące z przestępcami bardzo często narażone są na stres i balansują na granicy wytrzymałości psychicznej. – Na co dzień nasi funkcjonariusze, którzy są na pierwszej linii frontu często stają w obliczu ciężkich sytuacji i myślą, że to już koniec. Dzięki różnym metodom relaksacji i wsparciu specjalistów potrafią przetrwać najcięższe – mówi Joanna Kempa, rzecznik prasowy COSSW w Kaliszu.


gongi3-1200x900.png

Oferuję Państwu spotkania indywidualne oraz grupowe

– masaż ciała i aury misami dźwiękowymi i gongiem wietrznym (metoda wspomagająca zdrowie)
– indywidualne zabiegi z wykorzystaniem różnych technik muzykoterapii dogłębnej komórkowej dobranymi kamertonami,
– grupowy relaks lub terapia w dźwiękach gongów, mis medytacyjnych, terapeutycznych i kryształowych oraz innych instrumentów,
– kursy nauki masażu dźwiękiem mis terapeutycznych,
– warsztaty nt. roli dźwięku w podwyższaniu świadomości emocjonalnej w różnych dziedzinach życia,
– prezentacja i realizacja programu „Dźwięki Nowego Życia” w środowiskach szkolno-wychowawczych i resocjalizacyjnych.

 

Kurs masażu dźwiękiem - formularz zgłoszeniowy

orzel-samek2-1200x684.jpg

ANDRZEJ  SAMEK

Gdy uczeń jest gotowy nauczyciel przyjdzie….

 

Tak też było ze mną…

 

    W 1999 roku poznałem Conny Larssona, Mistrza Medytacji Wedyjskiej, dyrektora Psychiterapeutic Institute for Rehabilitation of Drug Addicts and Criminals Karnan w Gusum w Szwecji. Przez cztery lata współpracy z Larssonem uczyłem się medytacji, zdobywałem wiedzę i doświadczenie, aby potem zostać nauczycielem medytacji.

    Pewnego razu usłyszałem dźwięk misy serca. Ten cudny dźwięk poruszył też moje serce…Wiedziałem już, że misy muszą znaleźć miejsce w moim życiu. W 2002 roku< ukończyłem kursy masażu dźwiękiem metodą Petera Hess’a. Przez 10 lat byłem też instruktorem masażu dźwiękiem w Peter Hess Akademia Polska.

     Fascynacja dźwiękiem gongów sprawiła, że w latach 2004-2006 uczyłem się i poznawałem tajniki gry na gongach u światowej sławy mistrza gongu Dona Conreaux. To on sprawił, że doświadczyłem uzdrawiającej mocy gongów.

     Poznałem też fantastyczną metodę muzykoterapii dr Barbary Romanowskiej, wykorzystującą naturalną falę dźwiękową. W 2013 roku ukończyłem kursy Muzykoterapii Dogłębnej-Komórkowej kamertonami i zostałem certyfikowanym przez MEN muzykoterapeutą komórkowym.

     Obecnie szkolę przyszłych masażystów dźwiękiem mis i gongu na terenie całego kraju, prowadzę wykłady na temat masażu i terapii dźwiękiem, wykonuję masaże i realizuję program „Dźwięki Nowego Życia”. Przez cały czas poszerzam wiedzę na temat wpływu dźwięku na nasze ciało, umysł i duszę poprzez terapię dźwiękami różnych instrumentów.

 KONTAKT Z NAMI


POZNAJ DŹWIĘK relaks i terapia

Starołęcka 147, Poznań

poznajdzwiek@wp.pl

606 140 710, 668 476 558

Poznaj Dźwięk Relaks i Terapia