Moduł 4

dzwieki_nowego_zycia_jolanta_samek.jpg

Terapia dźwiękiem w procesie readaptacji społecznej nieletnich po opuszczeniu placówki resocjalizacyjnej

Wprowadzenie

 

Zgodnie z szeroko rozumianą teorią „metod twórczej resocjalizacji” metody i techniki zawarte w tym nurcie mogą znaleźć swoje zastosowanie w zakresie realizowanego procesu wychowawczego, socjoterapeutycznego, terapeutycznego i poprawczego na etapie pobytu wychowanka w placówce. Mogą również przyczynić się do skutecznej readaptacji społecznej wychowanka po opuszczeniu takiej placówki, poprzez wyposażenie go w  nowe kompetencje społeczne i umiejętności pozwalające na czerpanie dochodów i środków na utrzymanie w oparciu o nabyte umiejętności.

Program edukacyjno-terapeutyczny „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” – Moduł 4 w sposób pełny odpowiada na tak rozumiane w kontekście założeń „metod twórczej resocjalizacji”, przygotowanie wychowanków do ich samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy po opuszczeniu placówki i w konsekwencji do społecznej readaptacji.

           

Adresaci

Adresatami Modułu 4 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” są wychowankowie młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych posiadający niezbędne predyspozycje do udziału w szkoleniu i ukończeniu kursu i przygotowywani zarazem do usamodzielnienia w związku z planowanym terminem opuszczenia placówki. Warunkiem podstawowym uczestnictwa w Module 4 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” jest udział we wcześniejszych etapach Programu, to jest w Module 1 i 3. O doborze wychowanków decydują zarówno przesłanki wychowawcze, jak i predyspozycje osobiste wskazane przez osoby realizujące Program w placówce.

Cele

  • Wyposażenie wychowanków w umiejętności i kwalifikacje umożliwiające im podjęcie pracy zarobkowej w alternatywnych formach działalności,
  • Rozwijanie kompetencji prospołecznych i ułatwianie procesu readaptacji społecznej,

 

Treści, metody i formy realizacji

Przygotowanie wychowanków młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych do realizacji Modułu 4 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA”” realizowane jest w oparciu o program opracowany i prowadzony przez Andrzeja Samka.

Czas i miejsce realizacji

Czas i miejsce realizacji Modułu 4 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” uzależnione jest od możliwości i potrzeb placówki dla nieletnich oraz osób prowadzących Kurs.

Osoby realizujące

Moduł 4 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” w postaci kursu przygotowującego realizowany jest przez Andrzeja Samka „ POZNAJ DŹWIĘK  relaks i terapia” z Poznania  www.misy-gongi.pl

OCENA  REALIZACJI  CELÓW MODUŁU 4 PROGRAMU

Ocena stopnia realizacji celów wyznaczonych dla Moduł 4 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” polega na ocenie przydatności zdobytych umiejętności w podejmowaniu pracy zarobkowej, a także ocenie społecznego funkcjonowania byłych wychowanków i wchodzeniu przez nich w konstruktywne role społeczne.

Zapraszamy do współpracy.

Autorzy Programu

Andrzej Samek
Marek Łukasiewicz

Program jest chroniony prawami autorskimi © Samek/Łukasiewicz


KONTAKT Z NAMI


POZNAJ DŹWIĘK relaks i terapia

Starołęcka 147, Poznań

poznajdzwiek@wp.pl

606 140 710, 668 476 558

Poznaj Dźwięk Relaks i Terapia