dzwieki_nowego_zycia_andrzej_samek.jpg

Terapia dźwiękiem z wykorzystaniem mis dźwiękowych w placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich

 Wprowadzenie

Moduł 3 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” jest docelowo najważniejszym poziomem jego realizacji. Polega on na prowadzeniu przez przeszkolonych w ramach Modułu 2 pracowników cyklicznych zajęć terapeutycznych z wychowankami w oparciu o techniki masażu dźwiękiem w placówkach readaptacyjnych dla nieletnich; młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych.

Adresaci

Adresatami Modułu 3 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” są wychowankowie młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych, bez ograniczeń wiekowych, stopnia demoralizacji oraz charakteru popełnionych czynów. Moduł 3 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” adresowany jest do wychowanków charakteryzujących się różnorodnymi zaburzeniami zachowania i emocji. W programie na poziomie Modułu 3 mogą również uczestniczyć wychowankowie charakteryzujący się zaburzeniami o charakterze psychicznym. Ograniczone efekty terapeutyczne dotyczą wychowanków charakteryzujących się niepełnosprawnością intelektualną – upośledzeniem umysłowym, z uwagi na często spotykane obawy ze strony tych osób w poddaniu się terapii. Jednym bowiem z podstawowych warunków uczestnictwa w Module 3 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” jest zgoda i chęć udziału w nim ze strony wychowanka.

Cele

 • Redukcja ilości i rozmiarów zachowań związanych z przemocą i agresją nieletnich,
 • Redukcja poziomu poczucia osamotnienia, alienacji,
 • Redukcja negatywnych skutków izolacji od środowiska rodzinnego,
 • Redukcja stanów obniżenia nastroju, stanów depresyjnych, tendencji do autoagresji i prób samobójczych,
 • Rozwijanie postaw nastawionych na zachowanie szacunku i poszanowanie drugiego człowieka oraz kreacji wyższych wartości moralnych,
 • Rozwijanie empatii oraz gotowości do współpracy w ramach procesu resocjalizacji,
 • Hamowanie impulsywnych reakcji i rozwijanie umiejętności kontroli emocji.

Treści, metody i formy realizacji

Realizacja zajęć terapeutycznych w ramach Modułu 3 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” polega na wykorzystaniu założeń masażu dźwiękiem, zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Autorów Programu. Zajęcia prowadzone są przez przeszkolonych pracowników w grupach o liczebności od 3 do 10 osób. Zajęcia w ramach Modułu 3 mogą być również realizowane w postaci indywidualnych zajęć terapeutycznych z wychowankiem.

 

 

Czas i miejsce realizacji

Zajęcia terapeutyczne w ramach Modułu 3 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” prowadzone są przez osoby realizujące program w uzgodnionym czasie i miejscu umożliwiającym ich optymalną realizację. Częstotliwość realizacji zajęć uzależniona jest od stopnia zaburzeń uczestników i możliwości organizacyjnych. Zajęcia powinny być realizowane minimum 2 razy w miesiącu w roku szkolnym, a w przypadku realizacji Programu w krótszych cyklach minimum 1 raz w tygodniu dla danej grupy terapeutycznej.

Osoby realizujące

Zajęcia terapeutyczne z wychowankami w ramach Modułu 3 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA”” realizowane są przez pracowników placówek, którzy ukończyli kursy masażu i terapii dźwiękiem opracowane i realizowane przez Andrzeja Samka.

 

Ocena realizacji celów

Ocena realizacji założeń Modułu 3 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” polega na ocenie stopnia i poziomu efektów terapeutycznych w placówkach realizujących Program. Wskaźniki szczegółowe realizacji Modułu 3 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” uwzględnić powinny, między innymi ocenę zmian w zakresie zachowań agresywnych i przejawów przemocy, ogólną ocenę zachowania i funkcjonowania społecznego w placówce i poza placówką, a także zmian w zakresie zachowań autoagresywnych i suicydalnych wychowanków.

Szczegółowe narzędzia diagnostyczne mogą zostać udostępnione zainteresowanym placówkom przez Autorów Programu.

Zapraszamy do współpracy.

Autorzy Programu

Andrzej Samek
Marek Łukasiewicz

Program jest chroniony prawami autorskimi © Samek/Łukasiewicz


dzwieki_nowego_zycia_jolanta_samek.jpg

Terapia dźwiękiem w procesie readaptacji społecznej nieletnich po opuszczeniu placówki resocjalizacyjnej

Wprowadzenie

 

Zgodnie z szeroko rozumianą teorią „metod twórczej resocjalizacji” metody i techniki zawarte w tym nurcie mogą znaleźć swoje zastosowanie w zakresie realizowanego procesu wychowawczego, socjoterapeutycznego, terapeutycznego i poprawczego na etapie pobytu wychowanka w placówce. Mogą również przyczynić się do skutecznej readaptacji społecznej wychowanka po opuszczeniu takiej placówki, poprzez wyposażenie go w  nowe kompetencje społeczne i umiejętności pozwalające na czerpanie dochodów i środków na utrzymanie w oparciu o nabyte umiejętności.

Program edukacyjno-terapeutyczny „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” – Moduł 4 w sposób pełny odpowiada na tak rozumiane w kontekście założeń „metod twórczej resocjalizacji”, przygotowanie wychowanków do ich samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy po opuszczeniu placówki i w konsekwencji do społecznej readaptacji.

           

Adresaci

Adresatami Modułu 4 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” są wychowankowie młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych posiadający niezbędne predyspozycje do udziału w szkoleniu i ukończeniu kursu i przygotowywani zarazem do usamodzielnienia w związku z planowanym terminem opuszczenia placówki. Warunkiem podstawowym uczestnictwa w Module 4 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” jest udział we wcześniejszych etapach Programu, to jest w Module 1 i 3. O doborze wychowanków decydują zarówno przesłanki wychowawcze, jak i predyspozycje osobiste wskazane przez osoby realizujące Program w placówce.

Cele

 • Wyposażenie wychowanków w umiejętności i kwalifikacje umożliwiające im podjęcie pracy zarobkowej w alternatywnych formach działalności,
 • Rozwijanie kompetencji prospołecznych i ułatwianie procesu readaptacji społecznej,

 

Treści, metody i formy realizacji

Przygotowanie wychowanków młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych do realizacji Modułu 4 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA”” realizowane jest w oparciu o program opracowany i prowadzony przez Andrzeja Samka.

Czas i miejsce realizacji

Czas i miejsce realizacji Modułu 4 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” uzależnione jest od możliwości i potrzeb placówki dla nieletnich oraz osób prowadzących Kurs.

Osoby realizujące

Moduł 4 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” w postaci kursu przygotowującego realizowany jest przez Andrzeja Samka „ POZNAJ DŹWIĘK  relaks i terapia” z Poznania  www.misy-gongi.pl

OCENA  REALIZACJI  CELÓW MODUŁU 4 PROGRAMU

Ocena stopnia realizacji celów wyznaczonych dla Moduł 4 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” polega na ocenie przydatności zdobytych umiejętności w podejmowaniu pracy zarobkowej, a także ocenie społecznego funkcjonowania byłych wychowanków i wchodzeniu przez nich w konstruktywne role społeczne.

Zapraszamy do współpracy.

Autorzy Programu

Andrzej Samek
Marek Łukasiewicz

Program jest chroniony prawami autorskimi © Samek/ŁukasiewiczZakład Karny w Wierzchowie jest zakładem trudnym. Jest tu osadzonych 550 mężczyzn w tym ponad setka tych, którzy sprawiają zawsze najwięcej problemów, czyli młodocianych. W wierzchowskim ośrodku o charakterze ściśle zamkniętym,przebywają różni przestępcy. Są tacy, którzy znęcają się nad rodziną lub notorycznie jeżdżą po pijanemu i powodują wypadki drogowe ( w których nierzadko są ofiary śmiertelne), są także pedofile, gwałciciele, zboczeńcy i mordercy, czyli ludzie skazani za przestępstwa najcięższe. Jest to niełatwa społeczność. Pełno w niej zarówno agresji jak i autoagresji, ludzi rzucających się innym do gardła za byle co jak i tych, którzy mają dość siebie i swojego życia i decydują się na ostateczność, czyli samobójstwo.


img-jpgfd53ef-1200x800.jpg

Nietypową terapię odstresowującą przeszli absolwenci szkolenia oficerskiego Służby Więziennej w Kaliszu. Na wspólnym seansie przy dźwiękach mis i gongów tybetańskich spotkało się około 200 więzienników, którzy wkrótce podejdą do egzaminów oficerskich. Tym oryginalnym formom relaksacji poddał się także były minister sprawiedliwości, Andrzej Czuma.

Praca w więziennictwie do łatwych nie należy… Funkcjonariusze działają często na pierwszej linii frontu, a zła energia przestępców nierzadko staje się źródłem stresu dla pracowników Służby Więziennej. Stąd pomysł, by zorganizować dla nich terapię dźwiękiem. Takie zajęcia odbyły się w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.Każdego dnia spotykają się z przestępcami. Często agresywnymi, co negatywnie odbija się na ich psychice. Dlatego możliwość wyładowania negatywnych emocji dla pracujących w zakładach karnych to rzecz niezwykle ważna i konieczna, by zachować harmonię. Nową propozycją Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu jest… terapia gongami i misami tybetańskimi. Więziennicy relaksują się w ten sposób przed egzaminami.

Kto z kim przystaje takim się staje – mówi stare porzekadło. Dlatego osoby pracujące z przestępcami bardzo często narażone są na stres i balansują na granicy wytrzymałości psychicznej. – Na co dzień nasi funkcjonariusze, którzy są na pierwszej linii frontu często stają w obliczu ciężkich sytuacji i myślą, że to już koniec. Dzięki różnym metodom relaksacji i wsparciu specjalistów potrafią przetrwać najcięższe – mówi Joanna Kempa, rzecznik prasowy COSSW w Kaliszu.Grupowy relaks w dźwiękach  jest nieustanną wibracją dźwiękową całego organizmu. Dźwięki gongów, mis i innych instrumentów wprowadzają w rezonans każdą cząsteczkę ciała, podwyższają wibracje i poziom pola świadomości, dając odczucie głębokiego relaksu i wyciszenia. Uczestnicy przebywają w pozycji leżącej .

Grupowa terapia dźwiękiem jest połączeniem oddziaływań kąpieli dźwiękiem i indywidualnego oczyszczanie oraz stymulowania ciała i aury każdej z osób biorących udział w 2-godzinnych zajęciach.
 

INSTRUMENTY

 • gongi Tam –Tam  ( 100 cm, 90 cm, 80 cm)
 • gongi Paiste -planetarne SŁOŃCE i ZIEMIA
 • gongi Fen
 • gong KAPELUSZ
 • gong SERCA
 • gong POKOJU
 • misy terapeutyczne ACAMA
 • misy medytacyjne Sangha
 • misy kryształowe
 • misy  ASSAM
 • misy ZEN
 • misy antyczne
 • dzwonki i dzwonki terapeutyczne
 • Ocean Drum (fale oceanu)
 • monochord
 • shanti
 • flet
 • muszle Syrinx
 • sansula
 • bębny

Autor Andrzej Samek

Kurs masażu dźwiękiem – zgłoszenie

 Masaż ciała misami dźwiękowymi działa regeneracyjnie, odprężająco i stymulująco na poziomie komórkowym i atomowym naszego ciała. Fale dźwiękowe zgodne z częstotliwościami organów wewnętrznych, kości i ścięgien wchodzą z nimi w rezonans, co ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Podczas godzinnego zabiegu masażysta koncentruje się na indywidualnych uwarunkowaniach osoby masowanej.

Ważnymi cechami oddziaływania masażu dźwiękiem są:
1. szybsze osiąganie stanu głębokiego odprężenia, w którym dźwięk budzi w człowieku pierwotne zaufanie;
2. uwalnianie od problemów, zmniejszenie napięcia oraz usunięcie blokad dzięki głębokiemu odprężeniu;
3. harmonizowanie organizmu na poziomie komórkowym;
4. pozytywny wpływ na poczucie własnej wartości, kreatywność i moc twórczą;
5. wzmocnienie sił samouzdrawiających i odzyskanie radości życia;
6. całościowe oddziaływanie i harmonizowanie ciała, umysłu i duszy.
Jak to działa? W najprostszym przypadku stawiamy misę dźwiękową np. na dłoni klienta i uderzamy w nią. Bogaty w dźwięk przenika do wszystkich części ciała, klient odczuwa przyjemne wibrowanie i mrowienie, które rozchodzi się w postaci delikatnych drgań. Pozytywny odbiór zachęca do kontynuowania masażu. Różne misy stawiamy w różnych miejscach na ciele klienta. Dźwięk wibruje bogatym spektrum swojej pełni, rozprzestrzeniając się w całym ciele. Fala dźwiękowa – w delikatny i przyjemny w odbiorze sposób – płynie od podeszew stóp aż po końcówki włosów. Klient odczuwa każde miejsce swojego ciała – czuje, gdzie wibruje ono swobodnie, a gdzie są blokady. Może teraz doświadczyć, jak te delikatne dźwięki powodują usunięcie napięć i blokad.
U zdrowego człowieka masaż dźwiękiem wspiera rozwój harmonii wewnętrznej oraz wzmacnia siły i energię potrzebne do realizowania zadań w codziennym życiu. Stymulowana jest również kreatywność i wszelkie twórcze siły. Natomiast w przypadku choroby masaż dźwiękiem pomaga przy dolegliwościach natury fizycznej, psychicznej i umysłowej oraz uwalnia stres, kłopoty i lęk. Oddziaływanie masażu dźwiękiem jest następujące:
1. likwiduje napięcia karku i pleców,
2. usuwa bóle głowy,
3. reguluje przemianę materii,
4. uwalnia od skurczów podbrzusza,
5. uspokaja i pogłębia oddech,
6. poprawia zdolności koncentracji,


gongi3-1200x900.png

Oferuję Państwu spotkania indywidualne oraz grupowe

– masaż ciała i aury misami dźwiękowymi i gongiem wietrznym (metoda wspomagająca zdrowie)
– indywidualne zabiegi z wykorzystaniem różnych technik muzykoterapii dogłębnej komórkowej dobranymi kamertonami,
– grupowy relaks lub terapia w dźwiękach gongów, mis medytacyjnych, terapeutycznych i kryształowych oraz innych instrumentów,
– kursy nauki masażu dźwiękiem mis terapeutycznych,
– warsztaty nt. roli dźwięku w podwyższaniu świadomości emocjonalnej w różnych dziedzinach życia,
– prezentacja i realizacja programu „Dźwięki Nowego Życia” w środowiskach szkolno-wychowawczych i resocjalizacyjnych.

 

Kurs masażu dźwiękiem - formularz zgłoszeniowy

orzel-samek2-1200x684.jpg

ANDRZEJ  SAMEK

Gdy uczeń jest gotowy nauczyciel przyjdzie….

 

Tak też było ze mną…

 

    W 1999 roku poznałem Conny Larssona, Mistrza Medytacji Wedyjskiej, dyrektora Psychiterapeutic Institute for Rehabilitation of Drug Addicts and Criminals Karnan w Gusum w Szwecji. Przez cztery lata współpracy z Larssonem uczyłem się medytacji, zdobywałem wiedzę i doświadczenie, aby potem zostać nauczycielem medytacji.

    Pewnego razu usłyszałem dźwięk misy serca. Ten cudny dźwięk poruszył też moje serce…Wiedziałem już, że misy muszą znaleźć miejsce w moim życiu. W 2002 roku< ukończyłem kursy masażu dźwiękiem metodą Petera Hess’a. Przez 10 lat byłem też instruktorem masażu dźwiękiem w Peter Hess Akademia Polska.

     Fascynacja dźwiękiem gongów sprawiła, że w latach 2004-2006 uczyłem się i poznawałem tajniki gry na gongach u światowej sławy mistrza gongu Dona Conreaux. To on sprawił, że doświadczyłem uzdrawiającej mocy gongów.

     Poznałem też fantastyczną metodę muzykoterapii dr Barbary Romanowskiej, wykorzystującą naturalną falę dźwiękową. W 2013 roku ukończyłem kursy Muzykoterapii Dogłębnej-Komórkowej kamertonami i zostałem certyfikowanym przez MEN muzykoterapeutą komórkowym.

     Obecnie szkolę przyszłych masażystów dźwiękiem mis i gongu na terenie całego kraju, prowadzę wykłady na temat masażu i terapii dźwiękiem, wykonuję masaże i realizuję program „Dźwięki Nowego Życia”. Przez cały czas poszerzam wiedzę na temat wpływu dźwięku na nasze ciało, umysł i duszę poprzez terapię dźwiękami różnych instrumentów.

 KONTAKT Z NAMI


POZNAJ DŹWIĘK relaks i terapia

Starołęcka 147, Poznań

poznajdzwiek@wp.pl

606 140 710, 668 476 558

Poznaj Dźwięk Relaks i Terapia