DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” ©

Program edukacyjno–terapeutyczny

“THE SOUNDS OF NEW LIFE” ©

Educational and therapeutic Program

 

Wprowadzenie

Program wychowawczo-terapeutyczny „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” opracowany został dla nieletnich wychowanków placówek resocjalizacyjnych, wychowawczych i socjoterapeutycznych, a także dla pracowników tych placówek. Jednym z podstawowych założeń Programu dla osób zainteresowanych jego realizacją jest osobiste przeżycie terapeutycznego działania dźwięków przed przystąpieniem do dalszej jego realizacji.

Zgodnie z przyjętymi założeniami Program składa się z czterech niezależnych modułów, spośród których każdy ma za zadanie realizację innych celów i adresowany jest do innej grupy odbiorców. Przesłaniem nadrzędnym Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” jest pomoc wychowankom placówek resocjalizacyjnych, wychowawczych i socjoterapeutycznych w procesie readaptacji społecznej z wykorzystaniem terapii dźwiękiem. Program „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” w wielu obszarach bazuje na założeniach stosowanych coraz powszechniej, choć znanych już z czasów bardzo dawnych, założeniach terapeutycznego wpływu rezonansu fal dźwiękowych i funkcjonowania komórek ludzkiego organizmu. „Opiera się ona (metoda. przyp. autorów) na leczniczych efektach rezonansu akustycznego, polegających na wpływaniu fal dźwiękowych na organizm ludzki. Fale te wywołują określone częstotliwości drgań przenoszonych na ludzkie ciało, którego komórki składają się w większości z dużej ilości wody. Przenosi ona wspomniane drgania, wywołując efekt głębokiego masażu komórkowego. (…) Metoda terapii dźwiękiem za pomocą mis tybetańskich polega na oddziaływaniu fal dźwiękowych na ciało ludzkie, które w wyniku efektów akustycznych pochłania energię wibracji do sieci molekularnych tkanek i organów. Przekazywana na poziomie kwantowym energia uzupełnia komórkowe niedobory energetyczne, równoważąc i wyrównując poziomy energetyczne wewnętrznych organów człowieka. (…) Podaje się, że terapia dźwiękiem mis tybetańskich pływa w następujący sposób na funkcjonowanie ludzkiego organizmu (Ausenberg 2006):

 • poprawia kondycję psychiczną, wyciszając emocje,
 • wpływa relaksacyjnie na układ nerwowy,
 • optymalizuje procesy bioenergetyczne w całym obszarze organizmu,
 • współtworzy obszar biopola sprzężonego z ciałem w postaci oddziaływania dwukierunkowego.” [1]

Program „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” został podzielony  na kilka modułów.

 • Moduł 1 – prezentacja terapii dźwiękiem i zapoczątkowanie współpracy w ramach Programu.
 • Moduł 2 – przeszkolenie pracowników placówki w zakresie wykonywania masaży i terapii dźwiękiem na pojedynczych osobach i w grupach terapeutycznych.
 • Moduł 3 – realizacja zajęć terapeutycznych przez przeszkolonych pracowników w ich macierzystych placówkach i wspieranie procesu wychowania, resocjalizacji i terapii.
 • Moduł 4 – wsparcie procesu readaptacji nieletnich po opuszczeniu placówki poprzez możliwość podjęcia pracy zarobkowej w oparciu o umiejętności nabyte w czasie kursu z zakresu terapii dźwiękiem.

Adresaci programu oraz szczegółowe cele i sposoby realizacji uzależnione są od wyboru wersji modułowej, zaś elementem wspólnym dla wszystkich wariantów jest wykorzystanie terapeutycznego działania dźwięków.

 


[1] Konopczyński M.: Metody twórczej resocjalizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2006, s. 261

Zapraszamy do współpracy.

Autorzy Programu

Andrzej Samek
Marek Łukasiewicz

Program jest chroniony prawami autorskimi © Samek/Łukasiewicz


dzwieki_nowego_zycia_terapia_dzwiekiem.jpg

 Pierwszy kontakt z terapią dźwiękiem

Wprowadzenie

Żeby poznać terapeutyczną moc dźwięków nie wystarczy o tym poczytać lub pooglądać zdjęcia w sieci Internetu o tej metodzie terapii. Konieczne jest osobiste przeżycie i doświadczenie wpływu wibracji dźwięków. Jest to niezmiernie istotne, szczególnie w przypadku osób sceptycznie nastawionych do alternatywnych i niekonwencjonalnych metod oddziaływania na człowieka, także osób zajmujących się terapią zaburzeń zachowania i emocji oraz  readaptacją społeczną nieletnich.

W związku z powyższym Moduł 1 Programu edukacyjno-terapeutycznego „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” w sposób szczególny adresowany jest do pracowników placówek wychowawczych, socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych dla nieletnich, a także do przedstawicieli świata nauki, ośrodków akademickich i pracowników nadzorujących pracę tych placówek, którzy pełnić mogą i powinni kluczową rolę w procesie wdrażania alternatywnych i niekonwencjonalnych form pracy z nieletnimi.

Dla poznania możliwości terapeutycznych Programu możliwy jest udział adresatów Programu w inicjacyjnym spotkaniu terapeutycznym – „Kąpieli w dźwiękach” lub indywidualny masaż dźwiękiem z wykorzystaniem mis dźwiękowych, opracowane przez Andrzeja Samka i realizowanym na terenie Polski przez wyszkolonych przez niego terapeutów i jego współpracowników.

 

Adresaci

 • Pracownicy i kadra kierownicza młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych.
 • Pracownicy organów sprawujących nadzór nad funkcjonowaniem młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych.
 • Pracownicy dydaktyczni i naukowi ośrodków akademickich.
 • Wychowankowie i podopieczni młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych.
 • Moduł 1 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” nie wymaga szczególnych predyspozycji od jego docelowych adresatów, ani nie eliminuje z udziału wychowanków ze względu na charakter zaburzeń. Na tym etapie realizacji Programu w prowadzonych w jego ramach zajęciach mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani pracownicy i wychowankowie.

 

Cele

 • Osobiste doświadczenie terapeutycznego działania wibracji dźwięków.
 • Zapoznanie odbiorców z podstawowymi informacjami o wpływie terapeutycznego działania dźwięków.

 

Treści, metody i formy realizacji

Moduł 1 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” realizowany jest w oparciu o seans terapeutyczno-inicjacyjny „Kąpiel w dźwiękach”  opracowany i realizowany na terenie Polski przez Andrzeja Samka lub inne seanse terapeutyczne o podobnym charakterze prowadzone przez wyszkolonych przez niego terapeutów i jego współpracowników. „Kąpiel w dźwiękach” jest specyficzną formą terapii dźwiękiem, z wykorzystaniem specjalistycznych instrumentów muzycznych, przeznaczonych dla określonej grupy osób. Wśród nich wykorzystywane są między innymi gongi i misy dźwiękowe, indiańskie bębny, flet, oraz wiele innych instrumentów wywodzących się kultur pierwotnych różnych narodów i kontynentów.

 

Czas i miejsce realizacji

Moduł 1 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” w formie inicjacyjnego spotkania, na przykład: „Kąpiel w dźwiękach”, na terenie Polski realizowany jest w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych w czasie i miejscu uzgodnionym z kierownictwem tych placówek. W module tym mogą także uczestniczyć osoby reprezentujące ośrodki akademickie i naukowe, osoby sprawujące nadzór nad tymi placówkami, a także inne osoby, w celu jego propagacji.

Osoby realizujące

Moduł 1 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” „Kąpiel w dźwiękach”  realizowany jest na terenie Polski przez Andrzeja Samka i wyszkolonych przez niego terapeutów oraz jego współpracowników.

 

Ocena realizacji celów

Ocena realizacji założeń Modułu 1 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA”„Kąpiel w dźwiękach” lub innych podobnych inicjacyjnych form terapii dźwiękiem, polega przede wszystkim na osobistych doznaniach i ocenach uczestników tej części Programu oraz ich gotowości do podjęcia realizacji dalszych modułów programu lub kontynuacji samego Modułu 1. Może ona zostać dokonana w oparciu o rozmowy, oceny  i opinie przedstawione przez uczestników.

Zapraszamy do współpracy.

Autorzy Programu

Andrzej Samek
Marek Łukasiewicz

Program jest chroniony prawami autorskimi © Samek/Łukasiewicz


dzwieki_nowego_zycia_terapia.jpg

  Terapia dźwiękiem jako alternatywna forma oddziaływań resocjalizacyjnych

 

Wprowadzenie

Pełna i docelowa realizacja Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” i jego efekty w dużym stopniu związane są z możliwością jego upowszechniania w placówkach readaptacyjnych dla nieletnich. Prowadzenie zajęć wprowadzających, w ramach Modułu 1, związana jest z wymaganymi wysokimi predyspozycjami osób prowadzących oraz dużym nakładem kosztów zarówno na instrumenty, jak i na koszt organizacji. Stąd też Moduł 2 zakłada jako zadanie wiodące upowszechnienie i popularyzację Programu, dostosowując stawiane oczekiwania do podstawowych predyspozycje i uzdolnień osób odpowiedzialnych za realizację kolejnego modułu oraz minimalizację kosztów niezbędnych do jego realizacji. Moduł 2 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA”  polega na przygotowaniu wybranych i zainteresowanych pracowników młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych do realizacji dalszych części Programu.

           

Adresaci

 • Wybrani i zainteresowaniu pracownicy młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych.
 • Realizacja Modułu 2 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” wymaga elementarnych predyspozycji uczestników, a przede wszystkim zainteresowania i gotowości udziału w nim. Kryteria te są zarazem podstawowymi w zakresie wyboru uczestników.

 

Cele

 • Przygotowanie pracowników młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych do realizacji Modułu 3 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” poprzez ukończenie kursów wykonywania masaży i terapii dźwiękiem opracowanych i prowadzonych przez Andrzeja Samka.

 

Treści, metody i formy realizacji

Przygotowanie pracowników młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych do realizacji Modułu 3 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” realizowane jest w oparciu o program kursu przygotowującego opracowanego i prowadzonego przez Andrzeja Samka.

 

Czas i miejsce realizacji

Kurs przygotowujący prowadzony jest przez Andrzeja Samka w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych w czasie i miejscu uzgodnionym z kierownictwem tych placówek. W module tym mogą uczestniczyć dodatkowo w charakterze obserwatorów osoby zainteresowane propagowaniem idei.

 

 

Osoby realizujące

Moduł 2 Programu kursu masażu i terapii dźwiękiem uprawniający do realizacji założeń programowych prowadzony jest przez Andrzeja Samka i osoby z nim współpracujące z firmy szkoleniowej „POZNAJ DŹWIĘK relaks i terapia” z Poznania jest przez Andrzeja Samka nr tel. kontaktowych 606 140 710 , 668 476 558

 

Ocena realizacji celów

Podstawowym kryterium oceny realizacji założeń Modułu 2 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” jest ukończenie kursu przygotowującego. Ponadto dalsza ocena przyjętych na tym etapie celów polega na ocenie gotowości uczestników kursu do dalszej realizacji zajęć z wychowankami w ich macierzystych placówkach.

 

Zapraszamy do współpracy.

Autorzy Programu

Andrzej Samek
Marek Łukasiewicz

Program jest chroniony prawami autorskimi © Samek/Łukasiewicz


dzwieki_nowego_zycia_andrzej_samek.jpg

Terapia dźwiękiem z wykorzystaniem mis dźwiękowych w placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich

 Wprowadzenie

Moduł 3 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” jest docelowo najważniejszym poziomem jego realizacji. Polega on na prowadzeniu przez przeszkolonych w ramach Modułu 2 pracowników cyklicznych zajęć terapeutycznych z wychowankami w oparciu o techniki masażu dźwiękiem w placówkach readaptacyjnych dla nieletnich; młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych.

Adresaci

Adresatami Modułu 3 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” są wychowankowie młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych, bez ograniczeń wiekowych, stopnia demoralizacji oraz charakteru popełnionych czynów. Moduł 3 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” adresowany jest do wychowanków charakteryzujących się różnorodnymi zaburzeniami zachowania i emocji. W programie na poziomie Modułu 3 mogą również uczestniczyć wychowankowie charakteryzujący się zaburzeniami o charakterze psychicznym. Ograniczone efekty terapeutyczne dotyczą wychowanków charakteryzujących się niepełnosprawnością intelektualną – upośledzeniem umysłowym, z uwagi na często spotykane obawy ze strony tych osób w poddaniu się terapii. Jednym bowiem z podstawowych warunków uczestnictwa w Module 3 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” jest zgoda i chęć udziału w nim ze strony wychowanka.

Cele

 • Redukcja ilości i rozmiarów zachowań związanych z przemocą i agresją nieletnich,
 • Redukcja poziomu poczucia osamotnienia, alienacji,
 • Redukcja negatywnych skutków izolacji od środowiska rodzinnego,
 • Redukcja stanów obniżenia nastroju, stanów depresyjnych, tendencji do autoagresji i prób samobójczych,
 • Rozwijanie postaw nastawionych na zachowanie szacunku i poszanowanie drugiego człowieka oraz kreacji wyższych wartości moralnych,
 • Rozwijanie empatii oraz gotowości do współpracy w ramach procesu resocjalizacji,
 • Hamowanie impulsywnych reakcji i rozwijanie umiejętności kontroli emocji.

Treści, metody i formy realizacji

Realizacja zajęć terapeutycznych w ramach Modułu 3 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” polega na wykorzystaniu założeń masażu dźwiękiem, zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Autorów Programu. Zajęcia prowadzone są przez przeszkolonych pracowników w grupach o liczebności od 3 do 10 osób. Zajęcia w ramach Modułu 3 mogą być również realizowane w postaci indywidualnych zajęć terapeutycznych z wychowankiem.

 

 

Czas i miejsce realizacji

Zajęcia terapeutyczne w ramach Modułu 3 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” prowadzone są przez osoby realizujące program w uzgodnionym czasie i miejscu umożliwiającym ich optymalną realizację. Częstotliwość realizacji zajęć uzależniona jest od stopnia zaburzeń uczestników i możliwości organizacyjnych. Zajęcia powinny być realizowane minimum 2 razy w miesiącu w roku szkolnym, a w przypadku realizacji Programu w krótszych cyklach minimum 1 raz w tygodniu dla danej grupy terapeutycznej.

Osoby realizujące

Zajęcia terapeutyczne z wychowankami w ramach Modułu 3 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA”” realizowane są przez pracowników placówek, którzy ukończyli kursy masażu i terapii dźwiękiem opracowane i realizowane przez Andrzeja Samka.

 

Ocena realizacji celów

Ocena realizacji założeń Modułu 3 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” polega na ocenie stopnia i poziomu efektów terapeutycznych w placówkach realizujących Program. Wskaźniki szczegółowe realizacji Modułu 3 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” uwzględnić powinny, między innymi ocenę zmian w zakresie zachowań agresywnych i przejawów przemocy, ogólną ocenę zachowania i funkcjonowania społecznego w placówce i poza placówką, a także zmian w zakresie zachowań autoagresywnych i suicydalnych wychowanków.

Szczegółowe narzędzia diagnostyczne mogą zostać udostępnione zainteresowanym placówkom przez Autorów Programu.

Zapraszamy do współpracy.

Autorzy Programu

Andrzej Samek
Marek Łukasiewicz

Program jest chroniony prawami autorskimi © Samek/Łukasiewicz


dzwieki_nowego_zycia_jolanta_samek.jpg

Terapia dźwiękiem w procesie readaptacji społecznej nieletnich po opuszczeniu placówki resocjalizacyjnej

Wprowadzenie

 

Zgodnie z szeroko rozumianą teorią „metod twórczej resocjalizacji” metody i techniki zawarte w tym nurcie mogą znaleźć swoje zastosowanie w zakresie realizowanego procesu wychowawczego, socjoterapeutycznego, terapeutycznego i poprawczego na etapie pobytu wychowanka w placówce. Mogą również przyczynić się do skutecznej readaptacji społecznej wychowanka po opuszczeniu takiej placówki, poprzez wyposażenie go w  nowe kompetencje społeczne i umiejętności pozwalające na czerpanie dochodów i środków na utrzymanie w oparciu o nabyte umiejętności.

Program edukacyjno-terapeutyczny „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” – Moduł 4 w sposób pełny odpowiada na tak rozumiane w kontekście założeń „metod twórczej resocjalizacji”, przygotowanie wychowanków do ich samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy po opuszczeniu placówki i w konsekwencji do społecznej readaptacji.

           

Adresaci

Adresatami Modułu 4 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” są wychowankowie młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych posiadający niezbędne predyspozycje do udziału w szkoleniu i ukończeniu kursu i przygotowywani zarazem do usamodzielnienia w związku z planowanym terminem opuszczenia placówki. Warunkiem podstawowym uczestnictwa w Module 4 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” jest udział we wcześniejszych etapach Programu, to jest w Module 1 i 3. O doborze wychowanków decydują zarówno przesłanki wychowawcze, jak i predyspozycje osobiste wskazane przez osoby realizujące Program w placówce.

Cele

 • Wyposażenie wychowanków w umiejętności i kwalifikacje umożliwiające im podjęcie pracy zarobkowej w alternatywnych formach działalności,
 • Rozwijanie kompetencji prospołecznych i ułatwianie procesu readaptacji społecznej,

 

Treści, metody i formy realizacji

Przygotowanie wychowanków młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych do realizacji Modułu 4 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA”” realizowane jest w oparciu o program opracowany i prowadzony przez Andrzeja Samka.

Czas i miejsce realizacji

Czas i miejsce realizacji Modułu 4 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” uzależnione jest od możliwości i potrzeb placówki dla nieletnich oraz osób prowadzących Kurs.

Osoby realizujące

Moduł 4 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” w postaci kursu przygotowującego realizowany jest przez Andrzeja Samka „ POZNAJ DŹWIĘK  relaks i terapia” z Poznania  www.misy-gongi.pl

OCENA  REALIZACJI  CELÓW MODUŁU 4 PROGRAMU

Ocena stopnia realizacji celów wyznaczonych dla Moduł 4 Programu „DŹWIĘKI NOWEGO ŻYCIA” polega na ocenie przydatności zdobytych umiejętności w podejmowaniu pracy zarobkowej, a także ocenie społecznego funkcjonowania byłych wychowanków i wchodzeniu przez nich w konstruktywne role społeczne.

Zapraszamy do współpracy.

Autorzy Programu

Andrzej Samek
Marek Łukasiewicz

Program jest chroniony prawami autorskimi © Samek/ŁukasiewiczKONTAKT Z NAMI


POZNAJ DŹWIĘK relaks i terapia

Starołęcka 147, Poznań

poznajdzwiek@wp.pl

606 140 710, 668 476 558

Poznaj Dźwięk Relaks i Terapia